Gedragscode

Hier is de gedragscode te vinden, die is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 8 december 2008.

Gedragscode

Om binnen de vereniging eenduidig om te gaan met geschreven regels en ongeschreven normen en waarden heeft de algemene ledenvergadering op 8 december 2008 de gedragscode vastgesteld. De gedragscode geldt voor iedere betrokkene bij v.v. de Weide: sporters, alle vrijwilligers (waaronder o.a.teamleiders, kantinepersoneel en bestuursleden), ouders en toeschouwers. Het doel van de code is het stimuleren van het gebruik van algemeen geldende normen en waarden binnen de vereniging, respectvol omgaan met anderen, het verbeteren van de sfeer binnen vereniging en uiteindelijk het beleven van meer speelplezier bij de uitoefening van de voetbalsport.

Kern van de zaak: We stralen uit dat we trots zijn op onze club en gedragen ons daarnaar!

Respect tonen en verdienen

Respect tonen voor anderen is belangrijk. Respect wordt verdiend met goed gedrag. Daarom gebruikt een verenigingslid geen onbehoorlijke taal of verbaal en fysiek geweld. Tevens is het maken van beelden in de kleedkamers verboden.

Gedragen als gastheer

Bezoekers zijn te gast op onze sportaccommodatie. Daarom stellen onze vrijwilligers en ouders zich op als goede gastheren en –vrouwen, voor bezoekende teams, scheidsrechters en supporters.

Positieve coaching naar spelers en vrijwilligers

De coaching naar spelers als vrijwilligers en medewerkers van de vereniging gebeurt positief. Elk verenigingslid mag zich uiten en knelpunten bespreekbaar maken, maar doet dit op een positieve, opbouwende manier. Dit geldt voor de trainer of leider naar de spelers, maar ook voor kritiek of aanmerkingen naar (mede-)vrijwilligers en scheidsrechters.

Verantwoordelijkheid

Iedereen neemt de verantwoordelijkheid die hoort bij zijn of haar rol, zowel vrijwilligers, spelers als supporters. Onder de rol vallen onder andere: gemaakte afspraken nakomen, op tijd komen, naleven van de gedragscode en aansprakelijkheid dragen voor eventuele schade.

Omgang met materialen en accommodatie

Een verenigingslid krijgt veel materialen tot zijn of haar beschikking. Voor bepaalde zaken is een eigen bijdrage betaald (o.a. kledingbijdrage) en andere materialen zijn door de vereniging betaald. Alle verenigingsleden gaan zorgvuldig om met de materialen, zodat de staat van de materialen en de aanwezige hoeveelheid zo blijft dat iedereen er goed gebruik van kan blijven maken. Daarnaast zorgen alle leden voor een schone en opgeruimde accommodatie en daarop spreekt men elkaar aan.

Spelplezier van (jeugd) spelers staat centraal

Het gedrag van trainers, leiders en ouders is altijd gericht op bijdragen aan het vergroten van het spelplezier van de (jeugd-)spelers. Dit is ook van toepassing op de in eigen beheer opgestelde teamregels. Vooral jeugdspelers hebben begeleiding nodig die ze respecteren en als voorbeeldfunctie kunnen zien. Wees gul met lof, wanneer het verdiend is. Aanmoedigen kan en mag iedereen, maar laat het begeleiden en coachen over aan de trainer en/of leider.

Onderlinge controle

Een verenigingslid corrigeert een medelid of bezoeker in het geval zij deze gedragscode of andere geschreven regels overtreden. Het is zeer belangrijk medeleden aan te spreken op ongepast gedrag.

Sancties

Sancties op het niet naleven van de gedragscode, de bepalingen van het huishoudelijk reglement en de andere, algemeen geldende normen en waarden variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding. Sancties kunnen bestaan uit: een berisping, een alternatieve straf, uitsluiting van trainingen en wedstrijden, schorsing in uitvoering van functie of activiteiten en in het uiterste geval royement van het lidmaatschap.

Clubinformatie Overzicht