Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

v.v. De Weide, gevestigd aan Elbe 1 7908 HB Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
www.vvdeweide.nl Elbe 1 7908 HB Hoogeveen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

v.v. De Weide verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Pasfoto

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

v.v. De Weide verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van contributies / boetes
- Verzenden van clubinformatie via email / whatsapp / telefoon
- Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om je te informeren over v.v. de Weide gerelateerde zaken
- Je bondsinschrijving bij de KNVB te realiseren

Geautomatiseerde besluitvorming

v.v. De Weide neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker / vrijwilligers van v.v. de Weide) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

v.v. De Weide bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. V.v. de Weide bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren, trainers en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Webformulieren

Indien u gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier op deze website beschikken wij over de persoonsgegevens die u op dit formulier invult. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen, omdat deze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.


Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

v.v. De Weide verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, met de KNVB of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VV de Weide blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

v.v. De Weide gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door v.v. de Weide en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 


Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
secretaris@vvdeweide.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. V.v. de Weide wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

v.v. De Weide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde (SSL) internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
secretaris@vvdeweide.nl.

Opt out

Wil je (op voorhand) bezwaar maken tegen gebruik dan wel publicatie van persoonlijke gegevens die niet noodzakelijk zijn voor v.v. de Weide of voor de KNVB om te gebruiken, neem dan contact op met ons via 
secretaris@vvdeweide.nl.

Je kunt hierbij denken aan;
- een elftalfoto welke op de website wordt geplaatst;
- een foto waar je op staat die op facebook of instagram van v.v. de Weide wordt geplaatst;
- andere niet noodzakelijke persoonlijke gegevens die op welke andere manier dan ook door ons zijn opgeslagen/gebruikt.

Clubinformatie Overzicht