← Vorige pagina
Vrijwilligerswerk...
16 juli 2019


Vrijwilligerswerk binnen v.v. De Weide – Voor leden, door leden

Verenigingsleven valt en staat met de inzet van vrijwilligers, zo ook bij v.v. de Weide. Om die reden is er sinds vorig jaar gewerkt aan een nieuw vrijwilligersbeleid waarvan de samenvatting voor u ligt.

Vanaf seizoen 2019-2020 wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid ingevoerd. Dit betekent dat van alle leden een actieve bijdrage wordt verlangt in het uitvoeren van vrijwilligerstaken. Afkopen is niet van toepassing.

De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Veel mensen hebben uitgesproken voorkeur te geven aan kortdurend en projectmatig vrijwilligerswerk. Hier is dan ook zo veel als mogelijk rekening mee gehouden. Op deze pagina treft u alle informatie over het vrijwilligerswerk, leest u uit welke taken u kunt kiezen en hoe u zich aan kunt melden.

Het nieuwe vrijwilligersbeleid moet bijdragen aan een duurzame (ver)binding met de vereniging en tussen leden onderling.

Voor wie?
Vrijwilligerswerk is van toepassing voor de volgende leden:

  • Alle seniorenleden;
  • O19- leden;
  • Ouders/verzorgers van de O8 t/m de O17 jeugd (excl. kabouters).
Per gezin hoeft voor maximaal 2 spelende leden vrijwilligerswerk uitgevoerd te worden.

Vanaf de O19 leden zal i.o.m. de begeleidende staf worden gekeken hoe als team invulling gegeven kan worden aan de vrijwilligerstaken.

Hoe werkt het?
De vereniging kent zo’n 40 taken. Aan iedere taak is een puntenaantal gekoppeld. Per seizoen moet een vrijwilliger 4 punten behalen.
Vrijstelling
Vrijwilligers die de volgende functies vervullen zijn vrijgesteld van andere vrijwilligerswerkzaamheden, zolang dit de bezetting van de vrijwilligersdiensten niet in gevaar brengt: bestuurstaken, commissieleden, vaste leiders, trainers en vlaggers (zoals bij het eerste), wedstrijdsecretariaat, vaste scheidsrechters.

Af en toe een wedstrijd vlaggen, fluiten, kleding wassen of rijden naar uitwedstrijden wordt gezien als teamondersteuning (veelal als ouder/verzorger van eigen kind) en niet als vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersvergoeding
Op een paar functies/taken na, veelal voetbaltechnische functies waarvoor diploma’s vereist zijn, geldt dat er tegenover vrijwilligerswerk geen financiële vergoeding staat.

Aanname- en preventieprocedure
Voor het aannemen van vrijwilligers die met leden (minderjarigen) gaan werken geldt een aanname- en preventieprocedure. Deze procedure is eenvoudigweg om te weten wie wij als vereniging in huis halen en zodat er duidelijk kan worden gemaakt wat de gedragsregels binnen de vereniging zijn. Meer informatie over dit punt is hier te lezen in het Beleidsplan van de vereniging.

Voor alle vrijwilligers dient een VOG verklaring te worden aangevraagd. Aanvraag voor deze VOG wordt opgestart door de vereniging. Voor onze vereniging en dus ook voor onze leden zijn hier geen kosten aan verbonden.

Databank vrijwilligers (Sportlink)
Alle leden en vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging worden geregistreerd in Sportlink. Bij de vastlegging van gegevens worden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) richtlijnen in acht genomen. Voor meer informatie zie het privacy reglement van v.v. De Weide. De Commissie Vrijwilligerszaken beheert de databank. Zij hebben ook de taak om leden die zich nog niet hebben opgegeven er te aan herinneren dit wel te doen. Dit systeem wordt ook gebruikt om vrijwilligers te herinneren aan geplande werkzaamheden.

Handhaving
Vele handen maken licht werk en het succes van dit nieuwe beleid valt en staat met de enthousiaste deelname van alle leden. Handhaving is vanzelfsprekend noodzakelijk. In overleg met Sport Drenthe, die jarenlange ervaring heeft met het invoeren en handhaven van vrijwilligersbeleid bij vele sportverenigingen, is de volgende maatregel opgesteld.

Bij het niet op komen dagen voor een ingeroosterde taak of het niet inschrijven voor een vrijwilligerstaak voor 15 september 2019, zal door de vrijwilligerscommissie een berisping “=gele kaart” aan de vrijwilliger worden opgelegd. Met de persoon in kwestie zal een gesprek worden aangegaan. Na een tweede gele kaart ”= “rood”, volgt een sanctiemaatregel. De sanctiemaatregel betreft het niet speelgerechtigd verklaren van een lid dan wel zoon / dochter van de betreffende vrijwilliger voor één wedstrijd. Het betreft een interne disciplinaire maatregel.

Overig

  • De commissie is het primair aanspreekpunt voor de vrijwilliger en is tevens verantwoordelijk voor het inwerken (waar nodig);
  • Indien een vrijwilliger een dienst niet kan, moet hij/zij zelf zorgen voor vervanging of een dienst ruilen;
  • Afkopen van een vrijwilligerstaak is niet mogelijk.

Wat moet u doen?

Vul het lidmaatschap wijzigingsformulier in
Met het invullen van het formulier wordt gecontroleerd of we over de juiste contactgegevens van het lid beschikken en in dit formulier kunt u aangeven welke vrijwilligerstaak uw voorkeur heeft.

Het formulier dient in zijn volledigheid te worden ingevuld inclusief en indien van toepassing het onderdeel financiën. Het opvoeren van deze gegevens zal NIET leiden tot dubbele afschrijvingen.

Wilt u uw talent anders inzetten binnen de vereniging? Super, geef dan wel gewoon een voorkeur op en vul bij het opmerkingenveld in wat uw talent is. Er zijn ook leden die extra ingezet willen worden, hier zijn wij heel blij mee en dat is uiteraard mogelijk. Maak dit gerust kenbaar via opmerkingenveld bij je wijzigingsformulier. Ouders van kabouters hoeven nog geen vrijwilligerswerk te doen, uiteraard is dit wel mogelijk.

Click na het invullen op “versturen”.

Wat doet v.v. De Weide?

Inventarisatie van inschrijvingen
De commissie vrijwilligerszaken inventariseert alle formulieren en start met het matchen van vraag en aanbod. Uitgangspunt hierbij is: de juiste persoon op de juist plek.

Plannen van werkzaamheden
Nadat alle leden zijn gekoppeld aan een taak zal de commissie vrijwilligerszaken in samenspraak met de verantwoordelijke subcommissie (bijv. kantinezaken) een planning maken.

Terugkoppeling naar de vrijwilliger
Na de administratieve verwerking zal de communicatie met alle vrijwilligers lopen via de desbetreffende commissie waar het vrijwilligerswerk onder valt of via de vrijwilligerscoördinatoren. U blijft ingeschreven voor de vrijwilligerstaak, totdat deze beëindigd wordt door bijvoorbeeld het verlaten van de club.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het nieuwe vrijwilligersbeleid en/of de uitvoering daarvan verzoeken wij u een email te sturen naar: vrijwilligerszaken@vvdeweide.nl. Wij trachten z.s.m. te reageren op uw email, echter i.v.m. de vakantie kan hier enige vertraging in optreden. Dank voor uw begrip in deze.

Hier
de link naar het wijzigingsformulier.
Dit formulier is ook te vinden via: homepage -> Ledenadministratie -> Lidmaatschap wijzigen.
v.v. de Weide
Elbe 1
7908 HB Hoogeveen

Tel. 0528-275361

hosting